Política de Privacitat

Gràcies per triar ECOGOTS, propietat de RETOLPROM 2017 SLU. Mitjançant l'ús i l'accés a aquest lloc web www.ecogots.com, vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions de compra” i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d'acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem que abandoni aquest lloc web.
El lloc web www.ecogots.com és titularitat de RETOLPROM 2017 SLU, amb seu social a AVINGUDA GARRAF 40 NAU 3, 08880, CUBELLES (BARCELONA), amb C.I.F. nº B66896648. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 45676, full 495.473, foli 39, secció general, i correu electrònic retolprom@retolprom.com. Per a qüestions relacionades amb el contingut, consultes i comandes de la nostra pàgina web www.ecogots.com, el correu electrònic de contacte serà info@ecogots.com.

La present informació legal regula l'ús del servei del web www.ecogots.com que la raó social RETOLPROM 2017 S.L.O. posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del web atribueix la condició d'usuari del Portal (d'ara endavant, el ‘Usuari’) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per RETOLPROM 2017 S.L.O., en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Portal i que seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin d'obligat compliment. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot sofrir modificacions.

1. Termes d'ús

RETOLPROM 2017 S.L.O. és la societat titular del web www.ecogots.com així com dels dominis ecogots.com, ecogots.es i ecogots.cat, el qual proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, venda en línia i/o dades a Internet (d'ara endavant, “continguts”) pertanyents RETOLPROM 2017 S.L.O., i per tant també als seus dominis.

RETOLPROM 2017 S.L.O. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest web i no sigui gestionada directament pel seu web màster, com a enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet.

RETOLPROM 2017 S.L.O. es reserva el dret a dur a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p. ex. newsletters) que la web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic de les quals RETOLPROM 2017 S.L.O. no serà responsable en cap cas.

2. Política de Privacitat. Compliment

El Titular garanteix el compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3 / 2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través d’aquest lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat de la persona sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei Orgànica de PD i GDD 3/2.018.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a RETOLPROM 2017 S.L.O. qualsevol modificació de les mateixes amb l'objectiu de mantenir les dades actualitzades. RETOLPROM 2017 S.L.O. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l'èxit dels serveis posats a la disposició de l'usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, RETOLPROM 2017 S.L.O. no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

RETOLPROM 2017 S.L.O. es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat per l'Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix RETOLPROM 2017 S.L.O. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l'Usuari d'acord amb la legislació aplicable.
Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a hola@ecogots.com

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de RETOLPROM 2017 S.L.O. i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logos de RETOLPROM 2017 S.L.O. que apareixen en el web són titularitat de la mateixa entitat i consegüentment, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de RETOLPROM 2017 S.L.O. no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part de RETOLPROM 2017 S.L.O.

4. Jurisdicció i fur aplicable

En compliment del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa RETOLPROM 2017 SLU CIF B66896648 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 45676, full 495.473, foli 39, secció general, i és titular del domini d’internet ecogots.com: “www.ecogots.com”, amb domicili a l’Avinguda Garraf 40 nau 3 de Cubelles . Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’Espanya i seran resolts pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial de el domicili social de la Companyia o grup.

Reconeixements i certificacions

crossmenu