Termes i condicions de compra

Totes les operacions que realitzi a www.ecogots.com, d'ara endavant “Ecogots”, estaran subjectes als “Termes i condicions de compra” exposades en el present document. Si algun aspecte no estigués contemplat en aquest document, aquest serà regulat segons la legislació vigent a Espanya. La comanda formulada pel client implica el seu acord i acceptació dels presents “Termes i condicions de compra”. Cap estipulació efectuada pel client sobre aquestes condicions, podrà diferir de les establertes per Ecogots.

Tota la informació que figura a la pàgina web www.ecogots.com referent als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions d'enviament i pagament podran ser modificades per Ecogots en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i Ecogots sempre sota el consentiment de Ecogots.

Comandes:

La realització d'una comanda a Ecogots suposa l'acceptació per part del client d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les d'Ecogots si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per Ecogots.

Tota comanda realitzada a la pàgina web de www.ecogots.com s’entendrà com a sol·licitud de compra en ferm pel client.

Una comanda no és definitiva fins que és acceptada per Ecogots.

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

Ecogots es reserva el dret d’acceptar o denegar, al seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats a la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, pagament i enviament proporcionats a Ecogots són reals i fiables. En cas que Ecogots comprovés que algun o part d’aquestes dades fossin falses, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar cap devolució referent a les despeses derivades de la gestió.

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat a l’efectuar la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament tal situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a Ecogots de qualsevol responsabilitat.

Qualsevol indicació o consulta que el client realitzi en els apartats destinats a comentaris en la comanda o comunicacions posteriors seran preses com merament informatives i no condicionaran en cap cas la compra efectuada (els articles sol·licitats, la forma de pagament, els terminis d’enviament, el lliurament i, per extensió, qualsevol de les presents condicions de compra).
Així mateix Ecogots es reserva el dret a retenir una comanda a l’espera de qualsevol informació que necessiti del client. Els terminis d’enviament s’endarreriran en relació al temps que transcorri abans que el client respongui.

Preus:

Els preus dels articles publicats a la pàgina web són vàlids excepte en cas d’error tipogràfic i únicament per comandes realitzades a través del web de www.ecogots.com.

El preu dels articles així com qualsevol de les seves característiques podran ser objecte de revisió per part d'Ecogots en qualsevol moment sense tenir l’obligació de notificar aquestes modificacions a el client per mitjans que no siguin l’exposició d’aquests canvis en la seva pàgina web. D’altra banda, un cop efectuada la compra d’un article, Ecogots es compromet a mantenir el preu vigent al client en el moment que va realitzar la comanda.

Els preus que Ecogots mostra a la seva pàgina web www.ecogots.com no inclouen el 21% d’IVA (Impost sobre el valor afegit) i és aplicable únicament als clients que resideixin actualment a les zones d’aplicació específiques per aquest impost i quan la situació de el client així ho requereixi, respectant en qualsevol cas, les lleis espanyoles i europees referents a aquest. A part dels impostos en la venda, els sistemes de duanes de cada país imposaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu règim especial fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant les compres realitzades per residents d’aquests territoris estaran exempts del pagament de l’IVA (les despeses d’oficina de duanes i els impostos d’importació no estan inclosos en el preu de l’article ni el preu d’enviament).

Pagaments:

El pagament dels productes s’efectuarà mitjançant alguna de les següents formes de pagament: per targeta de crèdit / dèbit o per transferència prèvia al lliurament.

El client és responsable del pagament de factures encara que un tercer intervingui en nom del client, per tant la responsabilitat al facilitar les dades d’autenticació, accés o identificació a un tercer és única i exclusivament de client.

En el cas que es produís alguna devolució d’un càrrec efectuat a la targeta de crèdit i la causa de devolució no fos per error directament imputable a Ecogots, l’import cobrat al client tindrà una tarifa addicional d’un 5% sobre el valor de l’import tornat, que corroboraran les despeses ocasionades tant de comissions bancàries com de gestió del cobrament. Aquest import serà cobrat a client en els terminis i formes que Ecogots consideri oportuns.

En qualsevol cas Ecogots es reserva el dret a declinar una comanda o modificar la forma de pagament segons consideri oportú.

El client rebrà per correu electrònic, juntament amb la sol·licitud de la seva comanda, la informació necessària perquè pugui realitzar la transferència o l’ingrés per a l’abonament corresponent.
En el moment de fer el pagament el client haurà d’indicar en el concepte del document bancari el número de comanda, incloent també, si és possible, el seu nom i cognoms. Haurà de fer l’ingrés o transferència durant els 2 dies posteriors a la data de sol·licitud de la comanda per evitar problemes en la seva validació i localització.

Les transferències dins del territori espanyol solen trigar 1 o 2 dies a fer-se efectives. En qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament de gestió tingui la confirmació bancària del pagament.

El pagament de l’import de la compra ha de ser rebut per Ecogots lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

A més del que disposa l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda aniran a càrrec de client.

Al realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell el que es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. Si no és així, Ecogots pot aturar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

Pagament amb targeta:

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora de la targeta de client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagaments (TPV virtual CYBERPAC) de “La Caixa”. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta, el qual li connectarà amb el seu banc/caixa per autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de forma directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment. La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant pel que fa a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. Ecogots no emmagatzema cap informació de les targetes al seu web, ja que tota la informació de les targetes s’introdueix directament al TPV virtual.

Atès que la legislació específica de cada país respecte a les responsabilitats de client sobre el pagament dels productes adquirits mitjançant el pagament per targeta de crèdit pot diferir de les espanyoles, únicament els clients residents en territori espanyol podran abonar les seves compres mitjançant aquesta forma de pagament . S’admet el cobrament a través de la majoria dels tipus de targetes de crèdit (Visa, Mastercard i JCB).

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i Ecogots establirà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti realitzar una transacció fraudulenta o estafa.

Pagament per transferència:

Les transferències s’han de fer a Ecogots al nostre número de compte. Per facilitar el seguiment, si us plau, indiqui’ns en el concepte de la transferència el número de comanda del qual va a realitzar el pagament. És fonamental que recordi això, ja que Ecogots reconeixerà i localitzarà el pagament mitjançant el número de la seva comanda. En ofertes que estan condicionades a data, el pagament s’ha de rebre en les dates marcades, si no, no serà vàlid.

Enviaments:

Les despeses d’enviament s’inclouen a part a la fi de la comanda i d’import variable segons destinació.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en que el transportista hagi posat els productes a disposició de el client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament. Correspon a el client verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

Ecogots no es compromet a cap enviament urgent. Els terminis de lliurament oferts per Ecogots són aproximadament 10 dies laborables. Els productes es fabriquen en funció de la demanda a causa del seu caràcter biodegradable. Tanmateix, la seva demora no implicarà l’anul·lació de la comanda ni cap indemnització. Qualsevol clàusula de penalització per retard introduïda pel client en la seva comanda queda sense efecte per l’aplicació del primer punt de les condicions de venda.

Ecogots tractarà d’enviar sempre els productes per transport d’àmbit nacional. No obstant això, es reserva el dret d’enviar-los pel mitjà que estimi oportú si així fos necessari per complir els seus compromisos. El preu de l’enviament de la comanda estarà reflectit a l’hora de realitzar el mateix.

En el cas que es produís algun imprevist referent al subministrament del material principal pel nostre proveïdor, el nostre departament d’atenció a client, advertirà a el client donant la possibilitat d’anul·lar la comanda o canviar-lo.

Devolucions:

Ecogots no permet devolucions dels seus productes, siguin o no personalitzats.

Limitació de responsabilitat:

La informació subministrada en aquest lloc per Ecogots és a títol informatiu i per tant Ecogots no accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut (com podria ser l’adequació d’un producte per a un determinat propòsit).

Excepte en els casos en què s’indiqui expressament, ni Ecogots ni cap dels seus directors, empleats seran responsables dels possibles danys derivats de l’ús d’aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i/o coses, ni de la pèrdua total o parcial de dades i informació, ni de les despeses i/o pèrdues de beneficis que es puguin produir per l’ús dels productes que comercialitzem.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes comercialitzats per Ecogots poden variar sense previ avís.

Submissió:

Ecogots espera que els desacords que puguin sorgir es resolguin de manera amistosa. Quan això no sigui possible, el client se sotmet expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Catalunya) per a la seva resolució.

crossmenu