Política de privacitat

Gràcies per triar ECOGOTS, propietat de RETOLPROM 2017 SLU. Mitjançant l’ús i l’accés a aquest lloc web www.ecogots.com, vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions de compra” i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, us convidem a que abandoni aquest lloc web.

El lloc web www.ecogots.com és titularitat de RETOLPROM 2017 SLU, amb seu social a AVINGUDA GARRAF 40 NAU 3, 08880, CUBELLES (BARCELONA), amb C.I.F. nº B66896648. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona tom 45676, full 495.473, foli 39, secció general, i correu electrònic retolprom@retolprom.com. Per a qüestions relacionades amb el contingut, consultes i comandes de la nostra pàgina web www.ecogots.com, el correu electrònic de contacte serà info@ecogots.com.

La present informació legal regula l’ús del servei web www.ecogots.com que la raó social RETOLPROM 2017 SLU posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, l’’Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per RETOLPROM 2017 SLU, en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al Portal i que seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions.

1. CONDICIONS D’ÚS

RETOLPROM 2017 SLU és la societat titular de la web www.ecogots.com així com dels dominis ecogots.com, ecogots.es i ecogots.cat, el qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, venda online i / o dades a Internet (en endavant, “continguts”) pertanyents RETOLPROM 2017 SLU, i per tant també als seus dominis.

RETOLPROM 2017 SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest web i no estigui gestionada directament per la seva web màster, com enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet.

RETOLPROM 2017 SLU es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts i/o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.ex. newsletters) que el web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les que RETOLPROM 2017 SLU no serà responsable en cap cas.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT

El Titular garanteix el compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3 / 2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través d’aquest lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat de la persona sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei Orgànica de PD i GDD 3 / 2.018.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a RETOLPROM 2017 SLU qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. RETOLPROM 2017 SLU es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar totes les dades o ser aquests inexactes, RETOLPROM 2017 SLU no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

RETOLPROM 2017 SLU es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix RETOLPROM 2017 SLU es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.
Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@ecogots.com

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de RETOLPROM 2017 SLU i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de RETOLPROM 2017 SLU que apareixen al web són titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de RETOLPROM 2017 SLU no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de RETOLPROM 2017 SLU

4. JURISDICCIÓ I FUR APLICABLE

En compliment del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa RETOLPROM 2017 SLU CIF B66896648 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tom 45676, full 495.473, foli 39, secció general, i és titular del domini d’internet ecogots.com: “www.ecogots.com”, amb domicili a l’Avinguda Garraf 40 nau 3 de Cubelles . Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’Espanya i seran resolts pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial de el domicili social de la Companyia o grup.